Voorkoming van tienerswangerskap

Insig en Opinie

Deur Metro-Noord-onderwysdistrik se Skool Maatskaplike Werkers

Die feit dat tienerswangerskap toeneem is ’n wêreldwye bron van kommer. Tieners uit enige soort huis of gemeenskap kan swanger raak. Hierdie verskynsel is ingewikkeld en kan nie vanweë die baie oorsaaklike faktore vereenvoudig word nie.

Navorsing wat in 2008 deur die Nasionale Departement van Onderwys gedoen is, het die volgende bydraende faktore uitgelig:

Vroeë skoolverlating, dikwels weens ekonomiese hindernisse en swak skoolprestasie, en grootword in gemeenskappe waar armoede diep gewortel is en waar ouers fisies of emosioneel onbeskikbaar is, dra tot die voorkoms van vroeë swangerskap by. Jong meisies wat sukkel om die mas op te kom is vatbaar vir die versoeking om seksuele gunste vir ekonomiese gewin te verruil. In verhoudings waar daar ’n wanbalans van mag is, vind geforseerde of gedwonge seks plaas en meisies besef nie dat hulle die reg het om hulle te verset nie. ’n Gebrek aan oop kommunikasie oor seks tussen ouers en kinders, gebruiker-onvriendelike gesinsbeplanningsdienste en stigmatisasie oor tienerseksualiteit verhoed verder dat tieners beskerming teen swangerskap gebruik.

Aangesien tienerswangerskap in skole ’n saak van groot kommer met verskeie dimensies is, het skool maatskaplike werkers van Metro-Noord-onderwysdistrik onlangs ’n behoefte-assesseringsopname gedoen om die menings en behoeftes van leerders ten opsigte van tienerswangerskap te bepaal. Die behoefte-assessering is onder 1 104 leerders (lukraak gekies) by skole in die Noordelike Voorstede uitgevoer. Die leerders is gevra of hulle seksueel aktief is en daar is gevind dat 35% van hulle erken dat hulle seksueel aktief is, terwyl ’n onrusbarende 79% van die 35% sê dat hulle nie voorbehoedmiddels gebruik nie.

Die leerders het aangedui dat “hulle te verleë is om kliniek toe te gaan”, “voorbehoedmiddels gevaarlik is” en “dit vervelig is om ’n kondoom te gebruik”. Dit is genoeg bewys dat daar meer seksonderrig moet plaasvind.

Toe die leerders gevra is om redes vir tienerswangerskap te gee, het hulle groepsdruk, sosiale omstandighede, die keuse om nie voorbehoedmiddels te gebruik nie, seksuele mishandeling, verkragting, toegang tot ’n maatskaplike toelae en rasende hormone genoem.

Die opname het aangedui dat 79% van leerders meer inligting oor tienerswangerskap, seksualiteit en MIV/VIGS by die skool wil ontvang. Hulle sou ook meer inligting oor tienerswangerskap via sosiale media soos Facebook en Twitter wou ontvang. ’n Behoefte wat die leerders beklemtoon het is dat meer insiggewende programme rakende tienerswangerskap by die skool aangebied moet word. Daar was ’n hoë persentasie leerders wat aangedui het dat hulle graag ouers by seksuele aangeleenthede betrokke wou hê.

Ten einde bewustheid te skep, het Metro-Noord-onderwysdistrik se skool maatskaplike werkers besluit om op 9 Oktober ’n seminaar oor die Voorkoming en Bestuur van Tienerswangerskap by die Bellville-kampus van Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT) aan te bied, met die skole onder hulle jurisdiksie as teiken. Die reaksie was baie goed, met die Hoofdirekteur van Distrikte, Hoof van Skool Maatskaplike Werkers, skoolhoofde, opvoeders, lede van skoolbeheerliggame, lede van verteenwoordigende rade van leerders, nie-regeringsorganisasies en ander staatsdepartemente wat bygewoon het. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se beleid oor die Bestuur van Tienerswangerskap en die implementering daarvan by skole is in diepte deur die Hoof van Skool Maatskaplike Werkers bespreek.

Die WKOD is duidelik oor hul standpunt om nie leerders wat swanger is, te skors nie, maar om eerder meganismes in plek te sit om hulle te ondersteun, met toepaslike rolspelers wat betrokke is. Skool maatskaplike werkers het ook die geleentheid gehad om hul toekomstige strategieë vir die voorkoming en bestuur van tienerswangerskap in skole oor te dra.

Ten einde tienerswangerskap holisties aan te spreek, is dit uiters belangrik om alle belanghebbendes te betrek. Wanneer elkeen hulle rol by die huis, in die gemeenskap en by die skool begryp, sal dit moontlik wees om die gewenste verandering teweeg te bring. Benewens gemeenskapsgebaseerde ingrypings, sal adolessent-vriendelike gesondheidsdienste en toegang tot voorbehoedmiddels bydra tot die afname van tienerswangerskap.

Waar daar tuis goeie kommunikasie tussen ouers en kinders bestaan, aangevul deur ’n stel perke, liefde en vertroue, sal jongmense met hul ouers se waardes identifiseer en streef om keuses in lyn met hul ouers se opvoeding te maak. Swak ouer-kind verhoudings lei tot kinders wat liefde en bevrediging in verhoudings buite die huis soek en kinders wat glo dat seks ’n uitdrukking van liefde is.

Dit is belangrik om te besef dat vriende ’n baie belangrike rol speel in ’n adolessent se lewe en om as lid van ’n groep aanvaar te word, is deel van ’n normale tiener se ontwikkeling. Positiewe groepsdruk kan ’n sterk, positiewe rol in ’n jongmens se lewe speel. Wanneer ’n tiener egter nog nie ’n duidelike identiteit met waardes en doelwitte ontwikkel het nie, of op soek is na liefde en aanvaarding, kan groepsdruk ’n negatiewe invloed op sy of haar lewe hê.

Ten slotte, onthou altyd dat elke kind ’n begeerte het om ’n hegte verhouding met sy of haar ouers te hê en staatmaak op hul leiding, goedkeuring en ondersteuning.

Wenke vir ouers

·         Wees duidelik oor u eie seksuele waardes en houdings

·         Praat vroeg en gereeld met u kinders oor seks en wees spesifiek

·         Hou toesig oor en monitor u kinders en adolessente

·         Ken u kinders se vriende en hulle families

·         Ontmoedig vroeë, gereelde en vaste uitganery

·         Neem ’n sterk standpunt teen jou dogter wat met ’n seun heelwat ouer as sy wil uitgaan. Moenie toelaat dat jou seun ’n intense verhouding met ’n meisie baie jonger as hy ontwikkel nie

·         Help jou tiener om drome vir die toekoms te droom wat meer aantreklik as vroeë swangerskap en ouerskap is

·         Laat jou kinders weet dat jy ’n hoë agting vir onderwys het

·         Wees bewus van waarna u kinders kyk en luister, of wat hulle lees

·         Streef na ’n verhouding wat warm van toon, ferm in dissipline en ryk aan kommunikasie is, en wat wedersydse vertroue en respek onderskryf.

Die Metro-Noord-onderwysdistrik se Skool Maatskaplike Werkers saam met hulle Kringspanbestuurders.

Een van die uitstallings by die seminaar oor die Voorkoming en Bestuur van Tienerswangerskap by die Bellville-kampus van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie.

“In verhoudings waar daar ’n wanbalans van mag is, vind geforseerde of gedwonge seks plaas en meisies besef nie dat hulle die reg het om hulle te verset nie”.